Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „MONTECRISTO-COFFEE.COM”

Моля, преди да използвате този електронен магазин, внимателно да прочетете настоящите Общи Условия. Като използвате този електронен магазин, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля, не използвайте този електронен магазин.

Настоящите Общи Условия уреждат реда, начина и условията, съгласно които фирма „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД предоставя услуги и стоки на потребителите си, посредством интернет магазин www.montecristo-coffee.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си с Общите Условия, преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. www.montecristo-coffee.com е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента във формата на заявка за покупка, направена чрез www.montecristo-coffee.com, прието и потвърдено от „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД посредством електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Витоша”, кв. Бояна, ул. „Боянска река“, бл.2, вх.Б, ет. 2, ап. 11, ЕИК 203538522, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата или стоката) на електронния магазин www.montecristo-coffee.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко юридическо лице или физическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за закупуване на стоките предлагани в електронния магазин.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид, качество и количество.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Информация, предоставена, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „Монтекристо Кофи Къмпани“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, област София (столица), община Столична, район „Витоша”, кв. Бояна, ул. „Боянска река“, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 11

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, област София (столица), община Столична, район „Витоша”, кв. Бояна, ул. „Боянска река“, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 11

4. Данни за кореспонденция: гр. София 1616, област София (столица), община Столична, район „Витоша”, кв. Бояна, ул. „Боянска река“, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 11, тел. 087 684 2233, имейл info@montecristo-coffee.com

5. Регистрация в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ЕИК 203538522

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG 203538522

7. Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уеб сайт: www.cpc.bg

8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услугите: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки артикул.

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена за всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС, освен ако не е обявено друго.

10. Стойност на разноските, свързани с доставката на поръчваните артикули (пощенски и транспортни разходи): разходите, свързани с доставката на поръчаните стоки е за сметка на клиента. Стойността на транспортните разходи е посочена в раздел VІ от настоящите Общи условия.

11. Стойност на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа: фирма „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД не налага допълнителна стойност върху средствата за комуникация с Дружеството.

12. Начин на плащане, доставка и изпълнение на договора: същите са подробно описани по-долу в подраздели IV, V и VI.

13. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаването на заявката. Цените в интернет магазина могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време без предварително уведомяване на страницата на магазина. Клиентът заплаща цената, която е обявена в момента на правене на заявката.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Клиента:

Чл. 6. Клиентът има право:

(1). да преглежда стоките, техните характиристики, цени и условия на доставка;

(2). да поръчва стоки от интернет магазин „MONTECRISTO-COFFEE.COM” при реда и условията, посочени в настоящите общи условия;

(3). да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка, след предварително потвърждение по имейл, генериран от системата на фирма „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД;

(4). да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – вид; брой; единична стойност на всеки продукт; стойност за доставка; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт.

(5). да получава информация, относно статуса на собствената си поръчка;

Чл. 7. Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

Чл. 8. (1) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени вреди на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД.

(2) Без изричното съгласие на фирма „Монтекристо Кофи Къмпани“ ООД, Клиентът няма право да копира, ползва, възпороизвежда или разпространява текстове, снимки, образи или части от сайта.

(3) Клиентът няма право да претоварва електронният магазин с фиктивни заявки.

Чл. 8. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име (което се явява електронна поща) и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

Чл. 9. Клиентът се задължава:

(1). да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

(2). да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

(3). да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка.

Права и задължения на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД:

Чл. 10. „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД има право:

(1). да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки;

(2). по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

(3). да получи от Клиента, при изразено съгласие от негова страна, следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

(4). има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

(5). по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД, да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

Чл. 11. „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД гарантира предлагането на продукти, притежаващи сертификат за произход и отговарящи на всички изисквания за качество.

Чл. 12. „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД се задължава:

(1). да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

(2). да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този интернет магазин и настоящите Общи условия.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 13. (1) Клиентът и Доставчикът сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „MONTECRISTO-COFFEE.COM”, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.montecristo-coffee.com/. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) Договорът се сключва на български език и се съхранява 1 година.

(3) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него стоки чрез интерфейса на интернет магазина www.montecristo-coffee.com.

(4) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на „MONTECRISTO-COFFEE.COM” и настоящите Общи условия.

(5) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на „MONTECRISTO-COFFEE.COM” и настоящите Общи условия.

Чл. 14. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 15. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 16. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 17. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 18. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

Регистриране на потребител:

Чл. 19. Регистрацията в настоящия интернет магазин е безплатна и дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка. За да се регистрира в интернет магазина www.montecristo-coffee.com, Клиентът трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

Чл. 20. (1) След извършената регистрацията Клиентът получава потвърждение за регистрацията посредством и на посочени от него електронна поща и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.

(2) Клиентът е задължен да пази потребителското име (електронна поща) и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

(3) В случай на загубена (забравена) парола, „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД генерира нова парола на електронната поща на Клиента.

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на интернет магазин „MONTECRISTO-COFFEE.COM” има право да влиза в своя профил чрез установената при регистрацията му парола.

(2) Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента, който служи за потребителско име. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

1. Разглеждане на предлаганите продукти: Клиентът разглежда свободно и/или влиза в собствения си профил, чрез въвеждане на потребителското си име (електронна поща) и парола и избира продукт, който желае да поръча.

2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

3. При избор на бутон „Преглед на количката”, Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителската кошница в случай, че желае да се откажете от избрания артикул.

4. Приключване на поръчката. Продуктите в потребителската кошница все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча е в потребителската кошница, е необходимо да потвърди избора си с бутон „Продължаване с поръчката”.

5. Процедурата приключва с преглед на заявката и посочените данни за доставка чрез кликване върху бутона “Поръчка”, като преди това с чек бутон отбелязва че се съгласява с условията за ползване.

(2) След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализира направената от Клиента поръчка.

(3) Детайлни данни за направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес, с което направената поръчка се счита за получена от Доставчика и в процес на обработка. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(4) След получаване на поръчката, Доставчика може да се свърже с Клиента по телефон за да потвърди детайлите на поръчката.

(5) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД.

(6) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Сключване на договор от нерегистриран потребител:

Чл. 23. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

1. Разглеждане на предлаганите продукти: Клиентът разглежда свободно и избира продукт, който желае да поръча.

2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската кошница. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.

3. При избор на бутон „Преглед на количката”, Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка; име на продукта; заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката кошница, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтриете от потребителска кошницата в случай, че желае да се откажете от избрания артикул.

4. Приключване на поръчката. Продуктите в потребителската кошница все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко, което желае да поръча, е в потребителската кошница, е необходимо да потвърди избора си с бутон „Продължаване с поръчката”.

5. Клиентът е длъжен да попълни пълно, вярно и точно всички данни, изисквани от Доставчика, както и с натискане на чек бутон да се съгласи с общите условия за пазаруване посочени в сайта на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД и да даде съгласието си за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

6. Ако пожелае, Клиентът може да се регистрира чрез натискане на чек бутон на опцията „Създаване на профил” и въведе парола за достъп.

7. Процедурата приключва с преглед на заявката и посочените данни за доставка чрез кликване върху бутона”Поръчка”.

(2) След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализира направената от Клиента поръчка.

(3) Детайлни данни от направената поръчка, се получава от Клиента на посочения от него e-mail адрес, с което направената поръчка се счита за получена от Доставчика и в процес на обработка. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(4) След получаване на поръчката, Доставчика може да се свърже с Клиента по телефон за да потвърди детайлите на поръчката.

(5) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД.

(6) Съгласно Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

V. ЦЕНА И НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 24. (1) Всички цени на стоките в електронния магазин на www.montecristo-coffee.com са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС. В цената на продуктите не е включена цената за доставка.

(2) Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока в български лева.

Чл. 25.  Плащането по направената поръчка се извършва чрез:

(1) Наложен платеж (плащане при доставянето на стоката), при което Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

(2) Плащане по банков път. С банков превод, като сумата за поръчката трябва да бъде преведена по банковата сметка на Доставчика, преди поръчаните продукти да бъдат изпратени. Ако плащането не е извършено в 7 (седем) дневен срок от датата на поръчката, тогава поръчката ще бъде автоматично отказана.

Промяна на обявените цени в интернет магазина:

Чл. 26. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като до конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана, и нова цена, посочена в удебелен шрифт.

(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на старата и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените, и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI . ДОСТАВКА

Чл. 27. (1) Стоките, поръчани от интернет магазина www.montecristo-coffee.com, се доставят посредством служител на фирма „Монтекристо Кофи Къмпани“ ООД или чрез куриерска фирма, наета от Доставчика („Спиди” АД), до адреса, указан при заявката.

(2) Доставката се извършва до офис на СПИДИ или адрес на клиента, спрямо работното време на фирмата.

Чл. 28. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

Чл. 29. (1) В цената на стоката не е включена сумата за доставка.

(2) Цената за доставката е без посочване на точен час.

Чл. 30.  (1) Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от деня, следващ датата на нейното потвърждаване, освен ако изрично не е посочен друг срок. Работни дни на интернет магазин www.montecristo-coffee.com са от Понеделник до Петък, 09:00 – 18:00 часа. Поръчки, направени през почивните дни или национални празници се обработват на първият работен ден след тях, освен ако не е обявено друго.

(2) При всяка направена поръчка, Доставчикът ще се свърже с Клиента за потвърждаване на поръчката. Непотвърдени поръчки няма да се изпращат, а направени поръчки без посочен телефон за връзка няма да се обработват.

(3) Ако даден продукт е изчерпан, Доставчикът трябва да уведоми Клиента за забавянето възможно най-скоро.

Чл. 31. (1) Срокове за доставка чрез куриерска фирма “Спиди”: когато данните на Клиента са потвърдени или са вече в нашата база-данни, сроковете са както следва:

1. за гр.София: до 1 работни дни;

2. за останалите части на страната: до 3 работни дни и по график за облужване на населените места на фирма „Спиди“ АД, като в зависимост от региона, възможно е доставката да се забави.

(2) Цени за доставка (посочените цени за куриерски услуги са с включен ДДС):

1. Всяка поръчка на стойност над 60.00 лв. се доставя безплатно за територията на цялата страна;

2. За всяка поръчка на стойност до 60.00 лв. се заплаща фиксирана цена от 6.95 лв за доставка до адрес или 4.95 лв за доставка до офис/автомат на СПИДИ (важи да доставка в цялата страна);

3. Ако Клиента предпочита друг начин на доставка, тогава Клиентът трябва да се свърже с Доставчика на телефона публикуван на интернет магазина.

(3) При отказана от клиента пратка след потвърждение на заявката се заплаща куриерска услуга по транспорта от страна на Клиента.

(4) При несъответствие на заявена с получена стока, в случай че има нарушена опаковка, се съставя протокол при доставката в присъствие на куриера и се описват нередностите. В случай, че няма нарушена опаковка, клиентът  сам решава дали да приеме стоката или да я откаже (прилагат се правилата за отказана пратка).

(5) Ако Клиентът не е намерен на адрес, се прави опит за контакт по телефон и се уточнява ден за доставка. При неоткриване на Клиента стоката се връща обратно към Доставчика.

(6) Услугата за предаване на пратките може да изискват предоставяне на лична карта от страна на Клиента с цел сравняване на данните.

Чл. 32. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 33. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес, куриерът прави максимум до 2 опита за откриването му по телефон и на посочения адрес, и ако отново не открие Клиента или негов представител, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 34. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35.  Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с неговото изпълнение;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

4. в други, предвидени от закона, случаи.

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Отказ от доставена стока

Чл. 36. Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

Чл. 37. Ако Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Чл. 38. Върнати могат да бъдат всички стоки, с изключение на тези, доставени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри (стоки индивидуална поръчка).

Чл. 39. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Анулиране на поръчка

Чл. 40. В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея, или да замени даден поръчан продукт с друг, трябва да се обади по телефона възможно най-бързо, (не покъсно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на своята поръчка, за която иска корекция и да посочи точно и ясно промяната.

Рекламации

Чл. 41. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока, Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или за безплатно извършване на корекции/ремонт.

(3) Клиентът има право на рекламации ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилна й употреба.

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) Клиент, имащ качеството потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 42. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиента, Доставчикът ще изпраща данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията/поръчката.

Чл. 43. Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията/поръчката обстоятелства и лични данни.

Чл. 44. Всеки един Клиент с приемането на настоящоте Общи условия се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Клиента за това.

Чл. 45. Никаква част от тази информация, включително e-mail адресите на Клиентите, няма да бъде използвана за рекламни кампании на трети лица под каквато и да е форма.

Чл. 46. Клиентът няма право да използва чужда лична информация (чуждо име, чужд адрес, e-mail, чужда кредитна карта и т.н.). Всеки един Клиент, който извърши такова деяние, ще бъде предаден на Органите на МВР от „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД и ще бъде санкциониран с цялата строгост на Българското Законодателство.

Чл. 47. Регистрация и друга информация относно профила на потребителя: Когато се регистрирате, за да изпозвате нашите услуги ние можем да събираме следната информация за Вас: имейл адрес и парола. По ваше желание може да добавите допълнителна информация като: име, фамилия, телефон, адрес.

Чл. 48. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите услуги: Когато осъществявате достъп до нашия уебсайт или използвате нашите услуги ние автоматично събираме следната информация за Вас:

Информация за устройството – събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори. Например, името на мобилната мрежа, която използвате. Свързваме уникалните идентификатори с вашия профил.

Данни за потребител и данни за вписване – технически подробности, включително IP адреса на вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така ще запазим данните ви за вход в уебсайта ни (дата на регистрация, дата на последната промяна на паролата, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви.

Данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници – ние събираме информация за вашата дейност на нашия уебсайт, която включва сайтовете, от които достъпвате до нашата Платформа, дата и час на всяко посещение, извършени от вас търсения, реклами или рекламни банери, които сте кликнали, вашето взаимодействие с такива реклами или обяви по време на посещението ви и реда, в който посещавате съдържанието на нашия уебсайт.

Бисквитки и подобни технологии – използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на потребителите, да съхраняваме подбора на предпочитанията Ви, свързани с използван език и да ви предоставяме подходящи реклами. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, вашите предпочитания и потребителското ви име.

Чл. 49. Вие имате следните права по отношение на обработката на вашата лична информация:

– Да поискате достъп до вашата информация или да получите копие на данните

– Вашата информация да бъде коригирана, ако е неточна или неактуална

– Вашата информация да бъде изтрита (известно още като правото да бъдете забравени)

– Да получите копие на вашата информация в структуриран формат, и да го предадете на друг администратор на данни (известно още като право на преносимост)

– Да възразите срещу обработката на вашата информация на основание, свързано с конкретната Ви ситуация, и да ограничите обработката на вашата информация в предвидените в регламента случаи

– Да възразите срещу маркетингова информация (по-специално, когато се използва профилиране)

– Да оттеглите вашето съгласие по всяко време за целите, за които сме изискали вашето съгласие.

За да упражните което и да е от тези права, можете да се свържете с нас, като ни предоставите доказателство за вашата самоличност, по имейл на office@montecristo-coffee.com

Чл. 50. Не събираме лични данни, които:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
  • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
  • се отнасят до здравето или сексуалния живот

Чл. 51. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?

Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани както във, така и извън ЕИП на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите.

Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 52. (1) „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН “MONTECRISTO-COFFEE.COM”, както и настоящите Общи условия.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта, посочени в настоящите Общи условия.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 53. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 54. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на “MONTECRISTO-COFFEE.COM” и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което “MONTECRISTO-COFFEE.COM” не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 55. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

Чл. 56. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

Чл. 57. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

Чл. 58. „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 59. Цветовете на стоките, показани в сайта www.montecristo-coffee.com, зависят от настройките на монитора, който ползва Клиентът.

Чл. 60. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Монтекристо Кофи Къмпани” ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл. 61. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези Общи условия.

(2) При противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 62. В случай недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 63. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 64. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички на 01 Юли 2021г.

Направени актуализации:

  • На 01.01.2023 год. е актуализирана цената за доставка – глава VI . ДОСТАВКА, чл. 31. (2).