Posted on

Summer Fusion 2018 | Летен микро-бленд

[ap_spacing spacing_height=“10px“]

[ap_spacing spacing_height=“10px“]
SUMMER FUSION 2018 | ЛЕТЕН МИКРО-БЛЕНД

Хармония от вкусове за горещите летни дни

Днес в 13:07 ч. настъпва лятното слънцестоене, което бележи началото на астрономическото лято и като всеки един от вас, така и ние се вълнуваме за настъпването на лятото   

В края на краищата, лятото означава време за ярко слънце, топло време, дълги дни на плажа и време за освежаващо студено кафе и коктейли. Ако сте решили да прекарате лятото в походи из планината или къмпинг из страната, тогава чаша ароматно кафе край огъня ще направи преживяването още по-запомнящо. 

Специално създаден от нашият майстор-пекар, този летен бленд е прекрасна хармония от сладък цитрус, костилкови плодове, боровинки, кремообразно тяло и приятна киселинност за перфектното лятно освежаване. Независимо дали предпочитате чисто еспресо, филтрация, студено еспресотини или всичко между тях, този бленд е прекрасна хармония от вкусове за горещите летни дни.  

Пожелаваме ви дълги дни, изпълнени с приключения и прохладни вечери с приятели и семейство!   

Posted on

Фото конкурс за най-красива снимка с кафетата на Монтекристо

Здравейте приятели и ценители на хубавото кафе. Имаме удоволствието да стартираме отново нашия фото конкурс, за най-добра ваша снимка с кафетата на Монтекристо!

Достатъчно е да ни изпратите снимка на чаша ароматно кафе Монтекристо, снимка на пакет кафе или артикул с нашето лого и може да играете за награда – подаръчен комплект 2 чаши и кафе в луксозна опаковка! Победителят ще бъде обявяван всеки месец и ще дадем общо 4 такива награди.

Правила: изпратете ни вашата снимка на имейл office@montecristo-coffee.com

Ние ще публикуваме всички ваши снимки в специално създадения албум и снимката която събере най-много лайкове в съответния месец печели! Всеки може да участва с една снимка всеки месец. Период на конкурса – 01.06 – 31.07.

Покажете ни вашата креативност и успех на всички участници!

ПРАВИЛА

1. Начало и край
Конкурса продължава от 01.06.2018 г.до 30.07.2018 г. Конкурса ще бъде проведен съгласно определените в Официалните правила дати.
2. Организатор на конкурса: Монтекристо Кофи Къмпани ООД
3. Наградата се предоставя от Монтекристо Кофи Къмпани ООД на спечелилия участник.
4. Платформа, в която се реализира конкурса
https://www.facebook.com/montecristocoffee/
Конкурса се организира и провежда на цялата територия на Република България.
5. Участие
Участие в Конкурса могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.
6. Общи положения
Провеждането и участието в Конкурса се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Конкурса е само след приемане на настоящите Правила.
Участието в Конкурса се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
7. Механизъм на Конкурса :
За участие в Конкурса е необходимо участниците:
1.Да посетят интернет страницата: https://www.facebook.com/montecristocoffee/. Преди да се включи в Конкурса , всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като хареса страницата на Организатора във Facebook.
2. Да изпрати снимката на имейл office@montecristo-coffee.com

Награда:
2 награди, по 1 за месеците Юни, Юли. Наградата е Подаръчен комплект – 1 бр. кафе и 2 бр. чаши в луксозна опаковка на стойност 49,95 лв с ДДС
За победител се счита този участник, който събере най-много лайкове под своята снимка във Фейсбук в периода на конкурса.
8. Обявяване на печелившия участник
Печелившия участник от Конкурса ще бъде обявен до 7 дни от края на всеки месец, на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/
9. Участието е безвъзмездно и не е обвързано по никакъв начин с покупката на стоки или услуги.
10. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в Конкурса и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
11. Ограничение за печеливши участници
Печеливш участник в Конкурса не може да бъде лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или езаето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Конкурса преустановява участието на такова лице до oпровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Конкурса самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
12. Продължителностна Конкурса
Включване в Конкурса може да се осъществи в периода от 01.06.2018г. до 31.07.2018г. включително.
13. Процедура по известяване и доставяне на наградите
Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично победителя. За публично се счита съобщението, публикувано в интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален канал.
o Ако спечелилият участник не отговори и не се свърже с Организатора в рамките на 15 (петнадесет) дни след изпращане на известяващо съобщение от Организратора, губи правото да получи своята награда.
14. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България
15. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Конкурса , от друга страна, както и условията за участие в него.
Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. “Конкурса” се провежда в рамките на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/
2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети и хареса интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/, с което декларира, че приема общите условия и правилата на играта и се регистрира успешно за участие в играта съгласно Правилата описани по-горе.
3. С включването си в Конкурса участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Конкурса. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на Конкурса.
4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в Конкурса на трети страни.
Чл.3. Със зареждане на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/ и нейното харесване участникът автоматично дава съгласие с правилата и общите условия на Конкурса.
Чл.4. Организаторът определя Правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/
Чл.6. Участникът се индивидуализира в Конкурса посредством снимката която изпрати по имейл и която използва за участие в Конкурса .
Чл. 7. Участието в Конкурса е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.
Чл. 8. Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора.
Чл.9. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на Конкурса и настоящите Общи условия.
Чл.10. /1/Наградата се предава лично или дистанционно от Организатора.
/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си в 15-дневен срок от уведомяването им, губят правата си върху наградите.
Чл.11. Правилата за участие в Конкурса са неразделна част от настоящите Общи условия.
Чл.12. Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на участниците, спечелили награди, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете им имена. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.
Чл.14 Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.
Чл.15 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.
Чл.16 Конкурса може да бъде прекратен само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора организира Конкурса, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Конкурса. От момента на обявяването на прекратяването на Конкурса на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
Чл. 17 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време без предварително предупреждение.
Чл.18 СЪДЕБЕН СПОР. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Конкурса и участниците в Конкурса ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.
Чл.19 ДЕЙСТВИЕ. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове и условия.
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/ и действат през целия период на Конкурса.

Posted on

Фейсбук фото конкурс за най-добра снимка

Здравейте приятели и ценители на хубавото кафе. Имаме удоволствието да обявим фото конкурс за най-добра ваша снимка!

Достатъчно е да публикувате снимка на чаша ароматно кафе и може да играете за награда – 3-месечна безплатна абонаментна програма „Кафе Афисионадо – Дегустатор” на стойност 78.03 лв.

Правила: Публикувайте в своя фейсбук профил снимка на чаша прясно приготвено кафе и ни отбележете с @montecristocoffee (трябва да сте харесали страницата ни – https://www.facebook.com/montecristocoffee/ и да публикувате снимката като „публична“).

Победител ще е този, който събере най-много лайкове на своята снимка във фейсбук. Период на конкурса – 06.06 – 30.06. Тук може да видите какво включва нашия подарък – http://bit.ly/1Uoh5wf

Покажете ни вашата креативност и успех на всички участници!

Montecristo-coffee-contest

ПРАВИЛА

1. Начало и край
Конкурса продължава от 06.06.2016г.до 30.06.2016г. Конкурса ще бъде проведен съгласно определените в Официалните правила дати.
2. Организатор на конкурса: Монтекристо Кофи Къмпани ООД
3. Наградата се предоставя от Монтекристо Кофи Къмпани ООД на спечелилия участник.
4. Платформа, в която се реализира конкурса
https://www.facebook.com/montecristocoffee/
Конкурса се организира и провежда на цялата територия на Република България.
5. Участие
Участие в Конкурса могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ.
6. Общи положения
Провеждането и участието в Конкурса се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Конкурса е само след приемане на настоящите Правила.
Участието в Конкурса се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
7. Механизъм на Конкурса :
За участие в Конкурса е необходимо участниците:
1.Да посетят интернет страницата: https://www.facebook.com/montecristocoffee/. Преди да се включи в Конкурса , всеки участник следва да потвърди съгласието си с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, като хареса страницата на Организатора във Facebook.
2. Да публикуват снимка в своя профил на чаша прясно приготвено кафе по техен избор.
3. Да отбележат (тагнат) официалната страница на Организатора (https://www.facebook.com/montecristocoffee/).
Награда:
3-месечна безплатна абонаментна програма „Кафе Афисионадо – Дегустатор” на стойност 78.03 лв.
За победител се счита този участник, който събере най-много лайкове под своята снимка във Фейсбук в периода на конкурса.
8. Обявяване на печелившия участник
Печелившия участник от Конкурса ще бъде обявен до 7 дни от края на провеждане на Конкурса на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/
9. Участието е безвъзмездно и не е обвързано по никакъв начин с покупката на стоки или услуги.
10. Приемането на настоящите ПРАВИЛА е задължително условие за участие в Конкурса и участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
11. Ограничение за печеливши участници
Печеливш участник в Конкурса не може да бъде лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или езаето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Конкурса. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Конкурса преустановява участието на такова лице до oпровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Конкурса самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
12. Продължителностна Конкурса 
Включване в Конкурса може да се осъществи в периода от 06.06.2016г. до 30.06.2016г. включително.
13. Процедура по известяване и доставяне на наградите
Организаторът поема ангажимент да уведоми публично или лично победителя. За публично се счита съобщението, публикувано в интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/, както и такова, изпратено от всякакъв дигитален канал.
o Ако спечелилият участник не отговори и не се свърже с Организатора в рамките на 15 (петнадесет) дни след изпращане на известяващо съобщение от Организратора, губи правото да получи своята награда.
14. Организаторът поема транспортните разходи за изпращане на наградите на територията на Република България
15. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Конкурса , от друга страна, както и условията за участие в него.
Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. “Конкурса” се провежда в рамките на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/
2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети и хареса интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/, с което декларира, че приема общите условия и правилата на играта и се регистрира успешно за участие в играта съгласно Правилата описани по-горе.
3. С включването си в Конкурса участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1,т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с Конкурса. Участникът се съгласява данните му да бъдат съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на Конкурса.
4. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в Конкурса на трети страни.
Чл.3. Със зареждане на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/ и нейното харесване участникът автоматично дава съгласие с правилата и общите условия на Конкурса.
Чл.4. Организаторът определя Правилата на Конкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл.5. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.
/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/
Чл.6. Участникът се индивидуализира в Конкурса посредством снимката която публикува в своята фейсбук страница и която използва за участие в Конкурса .
Чл. 7. Участието в Конкурса е безплатно и не еобвързано с покупка на стоки или услуги.
Чл. 8. Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора.
Чл.9. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата на Конкурса и настоящите Общи условия.
Чл.10. /1/Наградата се предава лично или дистанционно от Организатора.
/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си в 15-дневен срок от уведомяването им, губят правата си върху наградите.
Чл.11. Правилата за участие в Конкурса са неразделна част от настоящите Общи условия.
Чл.12. Оспорването на резултатите от Конкурса, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
Чл.13. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на спечелилите участници и тяхната награда от Конкурса. Обявяването на участниците, спечелили награди, се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете им имена. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Конкурса, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът, също така, се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.
Чл.14 Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена.
Чл.15 Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.
Чл.16 Конкурса може да бъде прекратен само в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора организира Конкурса, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Конкурса. От момента на обявяването на прекратяването на Конкурса на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.
Чл. 17 ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време без предварително предупреждение.
Чл.18 СЪДЕБЕН СПОР. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Конкурса и участниците в Конкурса ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.
Чл.19 ДЕЙСТВИЕ. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват да спазват тези Официални правила, включително техните срокове иусловия.
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата https://www.facebook.com/montecristocoffee/ и действат през целия период на Конкурса.

Posted on

Поредната партида прясно изпечено кафе Монтекристо

Няколко любителски снимки от офиса ни, където магията започва…

Всеки един от пакетите кафе долу е резултат от нашите пътешествия до всички краища на света и срещите ни с производители на кафе, много от които са и наши лични приятели. Така ние ви доставяме най-висококачествените кафета и ги изпичаме специално за вас.

Благодарим ви че сте наши клиенти и не забравяйте – живота е твърде кратък, за да пием лошо кафе 🙂 ‪#‎specialtycoffee‬ ‪#‎gourmetcoffee‬ ‪#‎espressoday‬

 

Posted on

Най-интересните цитати за кафе

 • Кафе„Дори лошото кафе е по-добро от липсата на кафе изобщо.” – Дейвид Линч
 • „Черно като дявола, горещо като ада, чисто като ангел, сладко като любовта.” – Шарл Морис дьо Талейран, говорейки за перфектната чаша кафе
 • „Никога не се смея, докато не съм си изпил кафето.” – Кларк Гейбъл
 • „Знаеш ли колко безпомощен се чувстваш, ако имаш пълна чаша кафе в ръката и започнеш да кихаш?” – Джийн Кер
 • „Да се самоубия ли или да си взема кафе?” – Албер Камю
 • „Бих предпочел да страдам с кафе, отколкото да бъда безчувствен.” – Наполеон Бонапарт
 • „Съдя за ресторанта по хляба и кафето.” – Бърт Ланкастър
 • „Нехуманно е, според мен, да караш хората, които имат истинска медицинска нужда от кафе, да чакат на опашка зад хората, които очевидно го виждат. Като вид забавление.” – Дейв Бари
 • „Кафе – любимата напитка на цивилизования свят.” – Томас Джеферсън
 • „Първо кафето. После плановете.” – Леана Рене Хийбър
 • „Какво, за Бога, би могло да бъде по-луксозно от диван, книга и чаша кафе?” – Антъни Тролъп
 • „Отмервал съм живота си с кафени лъжички.” – Томас Стърнз Елиът
Posted on

Кафе вдъхновението на Хю Джакман

Хю Джакман откри вдъхнжвение в етиопските формери за кафе и пусна свой собствен бранд с цел благотворителност – „Laughing man“.

По време на посещението си в Етиопия заедно с Уорлд Уилсън, Хю Джакман се среща с фермера Дукале и неговото семейство и приятели, които заедно оперират неговата ферма за кафе. Вдъхновен от тежкия труд на Дукале, и усилията които той влага за да издържа семейството си, Хю Джакман предлага своята подкрепа. Така на бял свят се появява кафето Laughing man, чиито приходи от продажби се даряват за благотворителност на 100%.